Księga Urantii

Przekaz 29

Dyspozytorzy Mocy Wszechświata

(319.1) 29:0.1 SPOŚRÓD wszystkich osobowości wszechświata, które zajmują się regulacją spraw międzyplanetarnych i międzywszechświatowych, na Urantii najsłabiej są rozumiani dyspozytorzy mocy i ich pomocnicy. Chociaż gatunek wasz od dawna już wie o istnieniu aniołów i podobnych klas istot niebiańskich, niewiele was kiedykolwiek informowano o kontrolerach i regulatorach domen fizycznych. Nawet teraz pozwolono mi w pełni objawić tylko ostatnią, z trzech następujących grup istot żywych, mających do czynienia z kontrolą siły i regulacją energii we wszechświecie nadrzędnym:

(319.2) 29:0.2 1. Pierwotni Wynikowi Nadrzędni Organizatorzy Siły.

(319.3) 29:0.3 2. Pomocniczy Transcendentalni Nadrzędni Organizatorzy Siły.

(319.4) 29:0.4 3. Dyspozytorzy Mocy Wszechświata.

(319.5) 29:0.5 Chociaż uważam, że niemożliwe jest przedstawienie indywidualności różnych grup kierowników, centrów i kontrolerów mocy wszechświata, mam jednak nadzieję, że będę mógł wyjaśnić cokolwiek na temat zakresu ich działalności. Są oni unikalną grupą istot żywych, zajmującą się inteligentną regulacją energii w całym wielkim wszechświecie. Razem z najwyższymi dyspozytorami, obejmują oni następujące główne grupy:

(319.6) 29:0.6 1. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy.

(319.7) 29:0.7 2. Najwyższe Centra Mocy.

(319.8) 29:0.8 3. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni.

(319.9) 29:0.9 4. Nadzorcy Mocy Morontialnej.

(319.10) 29:0.10 Najwyżsi Dyspozytorzy Mocy i Centra Mocy istnieją od czasów zbliżonych do wieczności i jak się orientujemy, nie stwarzano już więcej istot tych klas. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów zostało uosobionych przez Siedem Duchów Nadrzędnych, a potem współdziałali oni ze swymi rodzicami nad wytworzeniem ponad dziesięciu miliardów pomocników. Przed pojawieniem się dyspozytorów mocy, obwody energetyczne przestrzeni, na zewnątrz wszechświata centralnego, znajdowały się pod inteligentnym nadzorem Nadrzędnych Organizatorów Siły z Raju.

(319.11) 29:0.11 Kiedy macie wiedzę o istotach materialnych, macie przynajmniej ideę przeciwstawną do istot duchowych, ale bardzo trudno jest śmiertelnemu umysłowi wyobrazić sobie dyspozytorów mocy. W schemacie stopniowego wznoszenia się na wyższe poziomy bytu, nie macie bezpośrednio nic do czynienia zarówno z najwyższymi dyspozytorami jak i z centrami mocy. W pewnych, rzadkich przypadkach, będziecie mieć do czynienia z kontrolerami fizycznymi a po dotarciu do światów-mieszkań, będziecie dużo współpracować z istotami nadzorującymi moc morontialną. Nadzorcy Mocy Morontialnej działają wyłącznie w morontialnym porządku kreacji lokalnych, uważa się więc, że najlepiej byłoby opowiedzieć o ich pracy w części odnoszącej się do wszechświata lokalnego.

1. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy

(320.1) 29:1.1 Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy to regulatorzy energii materialnej wielkiego wszechświata. Ich stworzenie, przez Siedem Duchów Nadrzędnych, jest pierwszym odnotowanym przykładem powstania częściowo materialnego potomstwa z czysto duchowych rodziców. Kiedy Siedem Duchów Nadrzędnych stwarza indywidualnie, wydają oni wysoce duchowe osobowości klasy anielskiej; kiedy stwarzają zbiorowo, czasami wytwarzają takie właśnie wysokie typy istot częściowo materialnych. Ale nawet te, niby-fizyczne istoty byłyby niewidzialne dla ograniczonego zakresu wzroku śmiertelników Urantii.

(320.2) 29:1.2 Jest siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy i są oni identyczni w swoim wyglądzie i funkcjonowaniu. Nie można odróżnić jednego od drugiego inaczej, jak przez Ducha Nadrzędnego, z którym każdy jest bezpośrednio związany i od którego każdy jest całkowicie uzależniony funkcjonalnie. Każdy z Duchów Nadrzędnych jest zatem w stanie wiecznej wspólnoty z jedną istotą z ich wspólnego potomstwa. Ten sam dyspozytor zawsze jest związany z tym samym Duchem a ich partnerstwo w pracy daje unikalny związek energii fizycznych i duchowych, pochodzących od istoty częściowo materialnej i osobowości duchowej.

(320.3) 29:1.3 Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy znajduje się w Raju obwodowym, gdzie ich powoli krążące obecności ukazują aktualne miejsca centrów zogniskowania -siły Duchów Nadrzędnych. Dyspozytorzy mocy funkcjonują pojedynczo podczas regulacji mocy-energii superwszechświatów, ale w administracji kreacji centralnej działają zbiorowo. Działają z Raju, ale funkcjonują jako efektywne centra mocy we wszystkich sekcjach wielkiego wszechświata.

(320.4) 29:1.4 Te wspaniałe istoty są materialnymi rodzicami rozległych zastępów centrów mocy, a poprzez te centra, kontrolerów fizycznych, rozrzuconych po siedmiu superwszechświatach. Te niższe organizmy, sprawujące kontrolę fizyczną, są zasadniczo jednorodne, identyczne, za wyjątkiem zróżnicowanych odcieni ich korpusów w każdym superwszechświecie. Aby zacząć służyć w innym superwszechświecie, musiałyby tylko wrócić do Raju dla zmiany odcienia. Kreacja materialna jest zasadniczo jednolita administracyjnie.

2. Najwyższe Centra Mocy

(320.5) 29:2.1 Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy nie może się rozmnażać indywidualnie, ale mogą to robić zbiorowo; w połączeniu z Siedmioma Duchami Nadrzędnymi mogą reprodukować — stwarzać — inne istoty sobie podobne. Takie jest pochodzenie Najwyższych Centrów Mocy wielkiego wszechświata, które działają w siedmiu następujących grupach:

(320.6) 29:2.2 1. Nadzorcy Najwyższych Centrów.

(320.7) 29:2.3 2. Centra Havony.

(320.8) 29:2.4 3. Centra superwszechświatowe.

(320.9) 29:2.5 4. Centra wszechświata lokalnego.

(320.10) 29:2.6 5. Centra konstelacji.

(320.11) 29:2.7 6. Centra systemu.

(320.12) 29:2.8 7. Centra niesklasyfikowane.

(321.1) 29:2.9 Centra mocy, razem z Najwyższymi Dyspozytorami Mocy, są istotami obdarzonymi znaczną wolnością woli oraz swobodą działania. Wszystkie są wyposażone w osobowość Trzeciego Źródła i wykazują niekwestionowany, wolicjonalny charakter wysokiej klasy. Te centra, kierujące wszechświatowym systemem mocy, mają wysoki stopień inteligencji, są intelektem systemu mocy wielkiego wszechświata oraz tajemnicą techniki kontroli umysłu, w całej rozległej sieci dalekosiężnych funkcji Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych i Nadzorców Mocy Morontialnej.

(321.2) 29:2.10 1. Nadzorcy Najwyższych Centrów. Tych siedmiu partnerów i pomocników Najwyższych Dyspozytorów Mocy jest regulatorami głównych obwodów energii wielkiego wszechświata. Każdy nadzorca centrum ma swą siedzibę na jednym ze specjalnych światów Siedmiu Najwyższych Wykonawców i działa w bliskim związku z tymi koordynatorami spraw ogólnych wszechświata.

(321.3) 29:2.11 Najwyżsi Dyspozytorzy Mocy oraz Nadzorcy Najwyższych Centrów działają jako jednostki, jak również zespołowo, w odniesieniu do wszystkich zjawisk kosmicznych poniżej poziomów „energii grawitacyjnej”. Kiedy działają wspólnie, czternaście tych istot jest tym dla mocy wszechświatowej, czym jest Siedmiu Najwyższych Wykonawców dla spraw ogólnych wszechświata i czym jest Siedem Duchów Nadrzędnych dla kosmicznego umysłu.

(321.4) 29:2.12 2. Centra Havony. Przed stworzeniem wszechświatów czasu i przestrzeni, centra mocy były niepotrzebne w Havonie, ale od tamtych, bardzo odległych czasów, milion centrów działa w kreacji centralnej, każde z nich nadzoruje tysiąc światów Havony. Tutaj, w Boskim wszechświecie, istnieje doskonała kontrola energii, stan, który nie występuje nigdzie indziej. Doskonałość regulacji energii jest ostatecznym celem wszystkich centrów mocy i kontrolerów fizycznych przestrzeni.

(321.5) 29:2.13 3. Centra superwszechświatowe. Tysiąc centrów mocy trzeciej klasy zajmuje olbrzymi obszar na sferze stołecznej każdego z siedmiu superwszechświatów. Trzy strumienie pierwotnej energii, każdy po dziesięć kategorii, przychodzą do tych centrów mocy, ale siedem wyspecjalizowanych i dobrze prowadzonych, choć niedoskonale kontrolowanych obwodów mocy wychodzi z miejsc ich wspólnego działania. To jest elektronowa organizacja mocy wszechświatowej.

(321.6) 29:2.14 Cała energia objęta jest obwodem w rajskim cyklu, ale Dyspozytorzy Mocy Wszechświata kierują siłami-energiami Raju dolnego, tak jak zastają je przekształcone w działaniach przestrzennych wszechświata centralnego i superwszechświatów; przetwarzają i ukierunkowują te energie w kanały jej użytecznego i twórczego zastosowania. Istnieje zróżnicowanie pomiędzy energią Havony a energiami superwszechświatów. Obciążenie mocy superwszechświata składa się z trzech stadiów energii, po dziesięć kategorii każda. To trojakie obciążenie energii rozciąga się w przestrzeni wielkiego wszechświata, podobne rozległemu, ruchomemu oceanowi energii, który ogarnia i zalewa wszystkie siedem superkreacji.

(321.7) 29:2.15 Elektronowa organizacja mocy wszechświata funkcjonuje w siedmiu stadiach i wykazuje zróżnicowane reakcje na grawitację lokalną albo liniową. Siedmioraki obwód wychodzi od centrów mocy superwszechświatów i przenika każdą superkreację. Te wyspecjalizowane strumienie czasu i przestrzeni stanowią określone i umiejscowione ruchy energii, pobudzane i ukierunkowane dla specyficznych celów, tak jak Prąd Zatokowy działa jako wyodrębnione zjawisko pośród Oceanu Atlantyckiego.

(321.8) 29:2.16 4. Centra wszechświata lokalnego. W zarządzie każdego wszechświata lokalnego znajduje się sto centrów mocy czwartej klasy. Funkcjonują tam, aby zredukować i skądinąd zmodyfikować siedem obwodów mocy, emanujących z zarządu superwszechświata, tym samym dostosować je do użytku w konstelacjach i systemach. Centra mocy poświęcają jedynie marginalną uwagę lokalnym katastrofom astronomicznym w przestrzeni; zajmują się one uporządkowanym ekspediowaniem rzeczywistej energii do podległych im konstelacji i systemów. Pomagają efektywnie Synom Stwórcy w późniejszym stadium organizacji wszechświata i uaktywniania energii. Centra te potrafią dostarczyć zintensyfikowanych torów energii, użytecznych w komunikacji międzyplanetarnej pomiędzy ważnymi punktami zamieszkałymi. Taki tor albo linia energii, czasami zwana też drogą energii, jest bezpośrednim obwodem energii, prowadzącym od jednego centrum mocy do drugiego, albo od jednego kontrolera fizycznego do innego. Jest to zindywidualizowany strumień energii, w przeciwieństwie do swobodnych ruchów niezróżnicowanej energii w przestrzeni.

(322.1) 29:2.17 5. Centra konstelacji. Dziesięć tych żywych centrów mocy przebywa w każdej konstelacji, funkcjonując jako dystrybutorzy energii do stu podległych systemów lokalnych. Od tych istot wychodzą linie mocy, służące do celów łączności i transportu oraz zasilania energią takich istot żywych, które dla podtrzymania życia muszą korzystać z pewnych form energii fizycznej. Jednak ani centra mocy, ani podlegli im kontrolerzy fizyczni, nie są skądinąd zainteresowani życiem jako strukturą funkcjonalną.

(322.2) 29:2.18 6. Centra systemu. Do każdego systemu lokalnego przydzielone jest na stałe Jedno Najwyższe Centrum Mocy. Centra systemów rozprowadzają obwody mocy do zamieszkałych światów czasu i przestrzeni. Koordynują one działania podległych im kontrolerów fizycznych a oprócz tego funkcjonują w celu odpowiedniego rozprowadzania mocy w systemie lokalnym. Retransmisja obwodów na planety zależna jest od doskonałej koordynacji pewnych energii materialnych i skutecznej regulacji mocy fizycznej.

(322.3) 29:2.19 7. Centra niesklasyfikowane. Są to te centra, które funkcjonują w specjalnych sytuacjach lokalnych, ale nie na zamieszkałych planetach. Indywidualne światy podlegają kontroli Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych i przyjmują objęte obwodem linie mocy, rozsyłane przez centrum mocy ich systemu. Tylko te sfery, które mają niezwykłe powiązania energii, posiadają centra mocy klasy siódmej, działające jako balansjery albo regulatory energii. Centra te, w każdym stadium ich działalności, są zupełnie równe tym, jakie działają w wyższych jednostkach kontroli, ale nawet jedno na milion ciało niebieskie nie ma takiej żywej organizacji mocy.

3. Zakres działania Centrów Mocy

(322.4) 29:3.1 Liczba Najwyższych Centrów Mocy, rozlokowanych w superwszechświatach, wraz z ich pomocnikami i podwładnymi, przekracza dziesięć miliardów. Są one wszystkie w doskonałej synchronizacji i pełnej łączności z ich rajskimi protoplastami — Siedmioma Najwyższymi Dyspozytorami Mocy. Kontrola mocy wielkiego wszechświata jest tym samym oddana pod opiekę i ukierunkowywana przez Siedem Duchów Nadrzędnych, które są stwórcami Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy.

(322.5) 29:3.2 Najwyżsi Dyspozytorzy Mocy, wszyscy ich pomocnicy, asystenci i podwładni, nie mogą zostać zatrzymani ani nie podlegają żadnym trybunałom w całej przestrzeni; nie są też podporządkowani administracyjnemu kierownictwu, zarówno rządu superwszechświata — Pradawnym Czasu, jak i administracji wszechświata lokalnego — Synowi Stwórcy.

(323.1) 29:3.3 Centra i dyspozytorzy mocy zostali powołani do bytu przez dzieci Nieskończonego Ducha. Istoty te nie są związane z administracją Synów Bożych, chociaż współpracują z Synami Stwórcy w późniejszych epokach materialnej organizacji wszechświata. Centra mocy są jednak w pewien sposób blisko związane z kosmiczną kontrolą nadrzędną Istoty Najwyższej.

(323.2) 29:3.4 Centra mocy i kontrolerzy fizyczni nie przechodzą szkolenia, wszyscy są stworzeni jako doskonali i są nieodmiennie doskonali w działaniu. Nigdy nie przechodzą od jednej funkcji do drugiej, zawsze służą zgodnie ze swym pierwotnym przydziałem. Ich zaszeregowanie nie podlega ewolucji, a odnosi się to do wszystkich siedmiu sekcji obu klas.

(323.3) 29:3.5 Nie mając przeszłego rozwoju, do którego mogliby wracać pamięcią, centra mocy i kontrolerzy fizyczni nigdy się nie bawią; są gruntownie praktyczni we wszystkich swych działaniach. Są zawsze na służbie; w systemie wszechświatowym nie dopuszcza się możliwości zakłócenia fizycznych linii energii; te istoty nie mogą nigdy, na ułamek sekundy, wypuścić z rąk bezpośredniego nadzoru obwodów energii czasu i przestrzeni.

(323.4) 29:3.6 W całej kreacji, dyspozytorzy, centra i kontrolerzy mocy, nie mają do czynienia z niczym innym oprócz mocy, energii materialnej i częściowo materialnej; oni jej nie tworzą, ale ją przekształcają, wpływają na nią i ją ukierunkowują. Nie mają też nic zupełnie do czynienia z grawitacją materialną, za wyjątkiem przeciwstawiania się jej przyciągającej mocy. Ich stosunek do grawitacji jest w pełni negatywny.

(323.5) 29:3.7 Centra mocy stosują rozległą skalę mechanizmów i metod koordynacji klasy materialnej, w połączeniu z żywymi mechanizmami różnorodnych, oddzielnych koncentracji energii. Każde indywidualne centrum mocy składa się dokładnie z miliona jednostek, sprawujących kontrolę funkcjonalną a te, przekształcające energię jednostki, nie są stacjonarne, tak jak organy życiowe ludzkiego ciała materialnego; te „życiowe organy” regulacji mocy są ruchome i prawdziwie kalejdoskopowe, gdy idzie o możliwości jakie posiadają.

(323.6) 29:3.8 Wytłumaczenie tego, w jaki sposób te żywe istoty oddziałują na główne obwody energii wszechświatowej i jak je regulują, całkowicie przekracza moje możliwości. Gdybym dalej próbował informować was o tym, co dotyczy rozmiarów i funkcji tych gigantycznych i prawie doskonale sprawnych centrów mocy, mogłoby to tylko zwiększyć waszą dezorientację i konsternację. Są one zarówno żywe jak i „osobowe”, ale ich zrozumienie przekracza wasze możliwości.

(323.7) 29:3.9 Poza Havoną, Najwyższe Centra Mocy działają tylko na specjalnie skonstruowanych (zaprojektowanych) sferach albo skądinąd na odpowiednio uformowanych ciałach w przestrzeni. Światy zaprojektowane są tak skonstruowane, że żywe centra mocy mogą działać jako wybiórcze przełączniki, ukierunkowując, modyfikując i koncentrując energie kosmiczne, jakie spływają na takie sfery. Nie mogą w ten sposób działać na zwyczajnym, ukształtowanym ewolucyjnie słońcu lub na planecie. Pewne ich grupy zajmują się ogrzewaniem oraz innymi materialnymi potrzebami specjalnych światów zarządu. I mogę również stwierdzić, że te klasy żywych osobowości mocy mają wiele wspólnego z rozprowadzaniem światła, które świeci nie dając ciepła, chociaż przekracza to zakres wiedzy Urantii. Nie tworzą one tego zjawiska, ale zajmują się jego rozprowadzaniem i ukierunkowaniem.

(323.8) 29:3.10 Zadaniem centrów mocy i im podwładnych kontrolerów jest przetwarzanie wszystkich energii fizycznych w zorganizowanej przestrzeni. Pracują, używając trzech podstawowych strumieni, po dziesięć energii każdy. Stanowi to ładunek energetyczny zorganizowanej przestrzeni a to właśnie zorganizowana przestrzeń jest terenem ich działania. Dyspozytorzy Mocy Wszechświata nie mają w ogóle nic do czynienia z potężnym działaniem sił, występującym obecnie poza granicami siedmiu superwszechświatów.

(324.1) 29:3.11 Centra mocy i kontrolerzy sprawują doskonałą kontrolę tylko nad siedmioma, z dziesięciu form energii, które zawiera każdy podstawowy strumień wszechświata; te formy, które częściowo lub całkowicie są wyłączone spod ich kontroli, muszą reprezentować nieprzewidywalne domeny przejawów energii, zdominowane przez Absolut Nieuwarunkowany. Czy rozciągają oni swój wpływ na pierwotne siły tego Absolutu? Nie jesteśmy powiadomieni o takich funkcjach, aczkolwiek istnieją pewne nikłe dowody, na podstawie których możemy sądzić, że niektórzy kontrolerzy fizyczni czasem reagują automatycznie na pewne impulsy Absolutu Uniwersalnego.

(324.2) 29:3.12 Te żywe mechanizmy mocy nie są świadomie związane z zasadniczą, wszechświatową kontrolą nadrzędną energii, sprawowaną przez Absolut Nieuwarunkowany, przypuszczamy jednak, że ich cały i prawie doskonały schemat kierowania mocą jest w pewien, nieznany sposób, podporządkowany obecności tej supergrawitacji. W dowolnej, lokalnej sytuacji, związanej z energią, centra i kontrolerzy panują prawie całkowicie, ale zawsze są świadomi superenergetycznej obecności i nierozpoznawalnego funkcjonowania Absolutu Nieuwarunkowanego.

4. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni

(324.3) 29:4.1 Istoty te są przemieszczającymi się podwładnymi Najwyższych Centrów Mocy. Kontrolerzy fizyczni obdarzeni są takimi możliwościami przekształcania indywidualności, że mogą przemieszczać się w niezwykły sposób, potrafią przemierzać przestrzeń lokalną z prędkościami zbliżonymi do prędkości lotu Samotnych Posłańców. Ale podobnie jak wszyscy inni podróżnicy przestrzenni, potrzebują pomocy, zarówno swych kolegów jak i pewnych innych rodzajów istot, przy przezwyciężaniu działania grawitacji i oporu bezwładności podczas odlotu ze sfery materialnej. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni służą w całym wielkim wszechświecie.

(324.4) 29:4.2 Zarządzani są bezpośrednio z Raju, przez Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy, aż do zarządów superwszechświatów, skąd są kierowani i rozdzielani przez Radę Równowagi, czyli wysokich komisarzy mocy z personelu Pomocniczych Nadrzędnych Organizatorów Siły, rozesłanych przez Siedem Duchów Nadrzędnych. Ci wysocy komisarze upoważnieni są do interpretacji odczytów i zapisów nadrzędnych frandalanków, żywych instrumentów, które pokazują ciśnienie mocy i ładunek energii całego superwszechświata.

(324.5) 29:4.3 Podczas gdy obecność Rajskich Bóstw spowija wielki wszechświat i rozciąga się na okręg wieczności, wpływ każdego z Siedmiu Duchów Nadrzędnych ogranicza się do pojedynczego superwszechświata. Istnieje wyraźne oddzielenie energii i separacja obwodów mocy pomiędzy każdą z siedmiu superkreacji; zatem muszą w nich panować i panują zindywidualizowane metody kontroli.

(324.6) 29:4.4 Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni są bezpośrednim potomstwem Najwyższych Centrów Mocy a składają się z następujących kategorii:

(324.7) 29:4.5 1. Pomocniczy dyspozytorzy mocy.

(324.8) 29:4.6 2. Kontrolerzy mechaniczni.

(324.9) 29:4.7 3. Przetwarzacze energii.

(325.1) 29:4.8 4. Przekaźnicy energii.

(325.2) 29:4.9 5. Pierwotni gromadzący.

(325.3) 29:4.10 6. Wtórni rozdzielający.

(325.4) 29:4.11 7. Frandalancy i chronoldecy.

(325.5) 29:4.12 Nie wszystkie te klasy są osobami, w sensie posiadania indywidualnej możliwości wyboru. Szczególnie cztery ostatnie grupy wydają się reagować zupełnie automatycznie i mechanicznie na impulsy swych przełożonych oraz na zaistniałe warunki energii. Aczkolwiek reakcje takie wydają się być zupełnie mechaniczne, jednak tak nie jest; może wydawać się, że są automatami, ale wszyscy wykazują zróżnicowane działanie inteligencji.

(325.6) 29:4.13 Osobowość niekoniecznie musi iść w parze z umysłem. Umysł może myśleć nawet wtedy, gdy pozbawiony jest wszelkich możliwości wyboru, jak to się dzieje u licznych niższych typów zwierząt oraz u niektórych, podporządkowanych kontrolerów fizycznych. Wielu spośród bardziej automatycznych regulatorów mocy fizycznej nie jest osobami, w żadnym znaczeniu tego słowa. Nie posiadają woli i niezależności decyzji a są zależni od zupełnie mechanicznej perfekcji przy wykonywaniu zadań im przydzielonych. Tym niemniej wszyscy oni są istotami bardzo inteligentnymi.

(325.7) 29:4.14 Kontrolerzy fizyczni zajmują się głównie dopasowywaniem podstawowych energii, nie odkrytych jeszcze na Urantii. Te nieznane energie są bardzo ważne dla międzyplanetarnego systemu transportu oraz pewnych metod komunikacji. Kiedy kładziemy linie energii, aby przekazywać odpowiedniki dźwięku lub poszerzoną wizję, żywi kontrolerzy fizyczni i ich towarzysze stosują te nie odkryte formy energii. Te same energie używane są również, od czasu do czasu, przez istoty pośrednie w ich rutynowej pracy.

(325.8) 29:4.15 1. Pomocniczy dyspozytorzy mocy. Tym zdumiewająco operatywnym istotom powierzono rozdzielanie i rozsyłanie wszystkich poleceń Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych, zgodnie z ciągle zmiennymi potrzebami stale przeobrażającego się statusu energii danych domen. Ogromne rezerwy kontrolerów fizycznych utrzymywane są na światach zarządu mniejszych sektorów a z tych punktów zgrupowania są oni okresowo rozsyłani, przez pomocniczych dyspozytorów mocy, do zarządów wszechświatów, konstelacji, systemów oraz do poszczególnych planet. Przydzieleni w ten sposób kontrolerzy fizyczni tymczasowo podlegają nakazom boskich wykonawców z komisji rozjemczych, ale poza tym odpowiedzialni są tylko przed swymi pomocniczymi dyspozytorami oraz Najwyższymi Centrami Mocy.

(325.9) 29:4.16 Trzy miliony pomocniczych dyspozytorów mocy przydzielone jest do każdego z mniejszych sektorów Orvontonu, co razem, w superwszechświecie, daje trzy miliardy tych wyjątkowo operatywnych istot. Utrzymują oni swe własne rezerwy na tych samych światach mniejszych sektorów, gdzie służą również jako instruktorzy dla wszystkich studiujących metody inteligentnej kontroli energii i jej przeobrażania.

(325.10) 29:4.17 Dyspozytorzy ci mają okresy służby administracyjnej w mniejszych sektorach, na przemian z równymi im okresami służby inspekcyjnej dla domen przestrzeni. Przynajmniej jeden tymczasowy inspektor zawsze przebywa w każdym systemie lokalnym i ma swą główną siedzibę na jego sferze stołecznej. Utrzymują oni całe to rozległe skupisko energii żywej w harmonijnej synchronizacji.

(325.11) 29:4.18 2. Kontrolerzy mechaniczni. Są to wyjątkowo wszechstronni i ruchliwi asystenci pomocniczych dyspozytorów mocy. Wiele bilionów tych istot urzęduje na Ensie, w waszym mniejszym sektorze. Istoty te zwane są kontrolerami mechanicznymi, gdyż są one zupełnie podporządkowane swym zwierzchnikom, całkowicie podległe woli pomocniczych dyspozytorów mocy. Tym niemniej są to istoty bardzo inteligentne a ich praca, choć mechaniczna i praktycznie nieodłączna ich naturze, wykonywana jest sprawnie.

(326.1) 29:4.19 Ze wszystkich Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych, przydzielonych do światów zamieszkałych, największą moc mają kontrolerzy mechaniczni. Posiadając żywe wyposażenie antygrawitacyjne, znacznie większe niż u wszystkich innych istot, każdy kontroler posiada przeciwwagę grawitacyjną równą jedynie tej, jaką ma ogromna sfera wirująca z gigantyczną prędkością. Dziesięciu tych kontrolerów przebywa teraz na Urantii a jedną z najważniejszych rzeczy, jakie robią na tej planecie, jest pomaganie transportom seraficznym przy odlocie. W czasie takiej akcji cała dziesiątka kontrolerów mechanicznych działa równocześnie, podczas gdy bateria złożona z tysiąca przekaźników energii daje wyjściową prędkość lotu seraficznego.

(326.2) 29:4.20 Kontrolerzy mechaniczni są specjalistami w ukierunkowywaniu przepływu energii i koncentrowaniu jej w specjalne strumienie czy obwody. Te wspaniałe istoty mają wiele do czynienia z segregacją, ukierunkowywaniem i wzmacnianiem energii fizycznych oraz z wyrównywaniem ciśnień obwodów międzyplanetarnych. Są mistrzami w operowaniu dwudziestu jeden, z trzydziestu energii fizycznych kosmosu, składających się na ładunek mocy superwszechświata. Potrafią także wiele zrobić, gdy idzie o ukierunkowanie i kontrolę sześciu z dziewięciu bardziej subtelnych form energii fizycznej. Umieszczając tych kontrolerów w technicznie odpowiednim związku wzajemnym i w powiązaniu z pewnymi centrami mocy, pomocniczy dyspozytorzy mocy potrafią dokonać niewiarygodnych zmian w dostosowaniu mocy i w kontroli energii.

(326.3) 29:4.21 Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni często działają w zespołach po kilkuset, po kilka tysięcy a nawet po kilka milionów, a poprzez zmianę swych pozycji oraz formacji mogą kontrolować energię zbiorowo, jak również indywidualnie. Mogą, odpowiednio do zmiennych potrzeb, wzmocnić i przyspieszyć ilość energii oraz jej ruch albo zatrzymać, skondensować i opóźnić strumienie energii. Wpływają na przekształcenia energii i mocy w pewnym sensie tak, jak czynnik zwany katalizatorem przyspiesza reakcje chemiczne. Działają dzięki zdolnościom wrodzonym i we współpracy z Najwyższymi Centrami Mocy.

(326.4) 29:4.22 3. Przetwarzacze energii. Ilość tych istot w superwszechświecie jest wręcz niewiarygodna. W samej Satanii jest ich prawie milion a na jeden zamieszkały świat przypada zazwyczaj ich setka.

(326.5) 29:4.23 Przetwarzacze energii są wspólnym wytworem Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy i Siedmiu Centralnych Nadzorców. Zaliczają się do bardziej osobowych klas kontrolerów fizycznych, a za wyjątkiem tego okresu, gdy pomocniczy dyspozytor mocy przebywa na zamieszkałym świecie, przetwarzacze sprawują władzę. Są oni planetarnymi inspektorami wszystkich odlatujących transportów seraficznych. Wszystkie klasy życia niebiańskiego mogą korzystać z mniej osobowych klas kontrolerów fizycznych tylko w powiązaniu z bardziej osobowymi klasami, z pomocniczymi dyspozytorami i przetwarzaczami energii.

(326.6) 29:4.24 Przetwarzacze są potężnymi i efektywnymi, żywymi przełącznikami, mogąc umiejscowić się w zgodzie albo w opozycji do danego rozmieszczenia czy ukierunkowania mocy. Są bardzo efektywni w swych działaniach, kiedy izolują planetę od potężnych strumieni energii, płynących między gigantycznymi sąsiadami planetarnymi i gwiezdnymi. Dzięki swym właściwościom przeobrażania energii, bardzo dobrze spełniają ważne zadanie utrzymywania wszechświatowego balansu energii czy równowagi mocy. Raz wydają się pochłaniać czy magazynować energię, innym razem wydają się wydzielać energię albo ją wyzwalać. Przetwarzacze potrafią powiększać albo redukować potencjał „magazynu-baterii” energii żywych i martwych w poszczególnych domenach. Mają oni jednak do czynienia tylko z energiami fizycznymi lub częściowo materialnymi; nie działają bezpośrednio w domenach życia, jak również nie przekształcają form istot żywych.

(327.1) 29:4.25 Pod pewnymi względami przetwarzacze energii są najbardziej niezwykłymi i tajemniczymi ze wszystkich, częściowo materialnych istot żywych. W pewien, nieznany sposób, są fizycznie zróżnicowani a przez rozmaitość ich wspólnych związków mogą wywierać przemożny wpływ na energię, która przepływa poprzez ich połączone obecności. Stan domen fizycznych wydaje się ulegać przekształceniu w wyniku ich umiejętnych operacji. Mogą zmieniać i zmieniają fizyczne formy energii kosmicznych. Z pomocą swych kolegów, kontrolerów, potrafią rzeczywiście zmienić formę i potencjał dwudziestu siedmiu, z trzydziestu energii fizycznych, znajdujących się w ładunku mocy superwszechświata. To, że ich kontrola nie obejmuje trzech z tych energii, dowodzi, że nie są oni czynnikami funkcjonowania Absolutu Nieuwarunkowanego.

(327.2) 29:4.26 Cztery pozostałe grupy Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych raczej nie są osobami, według każdej możliwej do przyjęcia definicji tego słowa. Ci przekaźnicy, gromadzący, rozdzielający oraz frandalancy, są całkowicie automatyczni w swych reakcjach, tym niemniej są inteligentni w każdym tego słowa znaczeniu. Nasza wiedza o tych wspaniałych bytach jest bardzo ograniczona, gdyż nie możemy się z nimi porozumiewać. Wydaje się, że rozumieją język danej domeny, ale nie potrafią porozumiewać się z nami. Wygląda na to, że potrafią dobrze odbierać nasze informacje, ale zupełnie nie potrafią odpowiedzieć.

(327.3) 29:4.27 4. Przekaźnicy energii. Istoty te działają głównie, choć nie wyłącznie, w warunkach planetarnych. Są wspaniałymi dyspozytorami energii, jak to widać na poszczególnych światach.

(327.4) 29:4.28 Gdy energia ma być skierowana do nowego obwodu, przekaźnicy rozlokowują się liniowo, wzdłuż zakładanej drogi energii i mocą swych unikalnych atrybutów przyciągania energii, mogą istotnie spowodować coraz większy przepływ energii w pożądanym kierunku. Robią to dokładnie tak, jak pewne metalowe obwody kierują przepływem określonych form energii elektrycznej; a są żywymi nadprzewodnikami dla więcej niż połowy z trzydziestu form energii fizycznej.

(327.5) 29:4.29 Przekaźnicy tworzą sprawnie działające połączenia, które skutecznie ożywiają słabnące strumienie wyspecjalizowanej energii, przepływającej od planety do planety i od stacji do stacji na poszczególnej planecie. Mogą wykryć takie strumienie, które są zbyt słabe, aby mogły być rozpoznane przez jakikolwiek inny typ istot żywych i mogą tak wzmocnić te energie, że wiadomość im towarzysząca stanie się doskonale zrozumiała. Ich służba jest nieoceniona dla odbiorców transmisji.

(327.6) 29:4.30 Przekaźnicy energii mogą pracować ze wszystkimi formami przekazywalnej percepcji; mogą sprawić, że odległa scena będzie „widzialna” jak również odległy dźwięk „słyszalny”. W sytuacjach krytycznych zabezpieczają linie komunikacji w systemach lokalnych i na poszczególnych planetach. Z ich usług muszą korzystać praktycznie wszystkie istoty, aby porozumiewać się poza regularnie ustanowionymi obwodami.

(327.7) 29:4.31 Te istoty, razem z przetwarzaczami energii, są nieodzowne dla podtrzymywania śmiertelnego bytu na światach posiadających ubogą atmosferę i stanowią integralną część procedury życia na planetach bez oddychania.

(328.1) 29:4.32 5. Pierwotni gromadzący. Te interesujące i wartościowe byty są mistrzowskimi konserwatorami i opiekunami energii. Tak jak roślina w pewnym sensie gromadzi światło słoneczne, tak te żywe organizmy gromadzą energię w tym czasie, gdy występują jej nadwyżki. Działają na gigantyczną skalę, przekształcając energie kosmiczne w stan fizyczny nieznany na Urantii. Potrafią także prowadzić te przekształcenia aż do punktu wytworzenia pewnych, prymitywnych jednostek egzystencji materialnej. Istoty te działają po prostu przez swą obecność. Nie wyczerpują się w żadnej mierze ani nie uszczuplają tą funkcją; działają jak żywe czynniki katalityczne.

(328.2) 29:4.33 Podczas okresów charakteryzujących się niedoborem energii, są one upoważnione do wyzwalania nagromadzonych energii. Jednak wasza wiedza o energii i materii nie jest wystarczająco zaawansowana, aby wam wyjaśnić procedurę tego stadium ich pracy. Zawsze działają w zgodzie z powszechnymi prawami, operują atomami, elektronami i ultimatonami oraz oddziałując na nie, podobnie jak wy manewrujecie czcionkami z takim wynikiem, że te same symbole alfabetyczne opowiadają bardzo różne historie.

(328.3) 29:4.34 Gromadzący są pierwszą formą życia, jaka pojawia się na kształtującej się sferze materialnej i mogą funkcjonować w temperaturach, które uznalibyście za zupełnie nieodpowiednie dla podtrzymania egzystencji istot żywych. Reprezentują tą klasę życia, której ludzka wyobraźnia nie potrafi zrozumieć. Razem ze swymi współpracownikami, rozdzielającymi, są wśród wszystkich istot inteligentnych najmniej samodzielni.

(328.4) 29:4.35 6. Wtórni rozdzielający. Porównując z pierwotnymi gromadzącymi, istoty te działają odwrotnie, będąc wyposażone w gigantyczne właściwości antygrawitacyjne. Nigdy nie ma najmniejszego niebezpieczeństwa, że mogą się wyczerpać specjalne czy zmodyfikowane formy energii fizycznej, na światach lokalnych czy w systemach lokalnych, gdyż te żywe organizmy wyposażone są w unikalną moc uwalniania nieograniczonych zasobów energii. Zajmują się głównie wyprowadzaniem formy energii, raczej nieznanej na Urantii, z formy materii jeszcze mniej rozpoznanej. Są prawdziwymi alchemikami przestrzeni i cudotwórcami czasu. Jednak w czasie dokonywania wszystkich tych cudów, nigdy nie przekraczają rozporządzeń Kosmicznej Najwyższości.

(328.5) 29:4.36 7. Frandalancy. Istoty te są wspólnym wytworem wszystkich trzech klas istot kontrolujących energię: pierwotnych i wtórnych organizatorów siły oraz dyspozytorów mocy. Frandalancy są najliczniejsi ze wszystkich Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych; w samej tylko Satanii ich liczba przekracza waszą wyobraźnię numeryczną. Stacjonują na światach zamieszkałych i zawsze są przydzielani do wyższych klas kontrolerów fizycznych. Działają na przemian, tak we wszechświecie centralnym i superwszechświatach, jak i w domenach przestrzeni zewnętrznej.

(328.6) 29:4.37 Frandalancy stwarzani są w trzydziestu grupach, po jednej dla każdej podstawowej formy siły wszechświatowej i działają wyłącznie jako żywa i automatyczna obecność — wskaźniki ciśnienia i prędkości. Te żywe barometry zajmują się wyłącznie automatyczną i bezbłędną rejestracją stanu wszystkich form siły-energii. Dla wszechświata fizycznego są tym, czym jest rozległy mechanizm odzwierciedlania dla wszechświata umysłowego. Frandalancy, którzy rejestrują czas w dodatku do ilościowej i jakościowej obecności energii, zwani są chronoldekami.

(328.7) 29:4.38 Uważam, że frandalancy są inteligentni, jednak nie mogę zaszeregować ich inaczej, jak do kategorii żywych maszyn. Jedyny sposób, w jaki mogę mniej więcej przybliżyć wam zrozumienie tych żywych mechanizmów, to porównanie ich do waszych wynalazków mechanicznych, które działają ze zbliżoną nieomal do inteligencji precyzją i dokładnością. Potem, jeśli potraficie, wyobraźcie sobie te istoty, nakreślcie je w waszej wyobraźni w takim rozwinięciu, żebyście mogli zrozumieć, że w wielkim wszechświecie mamy naprawdę inteligentne i żywe mechanizmy (byty), które mogą wykonywać najbardziej skomplikowane zadania, z najbardziej zdumiewającymi obliczeniami włącznie, wykonywanymi z najwyższą finezją dokładności, nawet z ostatecznością precyzji.

5. Nadrzędni Organizatorzy Siły

(329.1) 29:5.1 Organizatorzy siły mieszkają w Raju, ale działają w całym wszechświecie nadrzędnym, dokładniej w domenach przestrzeni niezorganizowanej. Te nadzwyczajne istoty nie są ani stwórcami ani stworzonymi a obejmują dwie główne grupy, w których służą:

(329.2) 29:5.2 1. Pierwotni Wynikowi Nadrzędni Organizatorzy Siły.

(329.3) 29:5.3 2. Pomocniczy Transcendentalni Nadrzędni Organizatorzy Siły.

(329.4) 29:5.4 Te dwie wielkie klasy organizatorów siły podstawowej pracują wyłącznie pod nadzorem Architektów Wszechświata Nadrzędnego a obecnie nie działają zbyt szeroko w granicach wielkiego wszechświata.

(329.5) 29:5.5 Pierwotni Nadrzędni Organizatorzy Siły są organizatorami pierwotnych czy podstawowych przestrzeni-sił Absolutu Nieuwarunkowanego; są stwórcami mgławic. Są żywymi inspiratorami przestrzennych cyklonów energii i ich wczesnymi organizatorami, jak również tymi, którzy kierują takimi gigantycznymi zjawiskami. Organizatorzy siły przeobrażają siłę podstawową (preenergię nie reagującą na bezpośrednią grawitację Raju) w pierwotną albo siłową energię, energię przeobrażoną od punktu wyłącznego uchwytu Absolutu Nieuwarunkowanego do punktu uchwytu grawitacji Wyspy Raj. Po tym zastępują ich pomocniczy organizatorzy siły, którzy kontynuują proces przeobrażania energii od stadium pierwotnego, poprzez wtórne, czyli stadium grawitacji-energii.

(329.6) 29:5.6 Kiedy plan stworzenia wszechświata lokalnego jest zrealizowany, kiedy przybywa Syn Stwórcy, Pomocniczy Nadrzędni Organizatorzy Siły ustępują miejsca klasom dyspozytorów mocy, działającym w superwszechświecie ich astronomicznej jurysdykcji. Jednak pod nieobecność takich planów, pomocniczy organizatorzy siły pozostają dalej na czas nieokreślony w tych materialnych kreacjach, za które są odpowiedzialni, dokładnie tak, jak działają teraz w przestrzeni zewnętrznej.

(329.7) 29:5.7 Nadrzędni Organizatorzy Siły wytrzymują temperatury i działają w warunkach fizycznych, które byłyby nie do zniesienia nawet dla wszechstronnych centrów mocy i kontrolerów fizycznych z Orvontonu. Inne rodzaje istot objawionych, zdolne do funkcjonowania w domenach przestrzeni zewnętrznej, to Samotni Posłańcy oraz Natchnione Duchy Trójcy.

(329.8) 29:5.8 [Nadzorowane przez Uniwersalnego Cenzora, działającego z upoważnienia Pradawnych Czasu z Uversy].