Księga Urantii

Przekaz 44

Niebiańscy twórcy

(497.1) 44:0.1 W KOLONIACH kurtuazyjnych, znajdujących się na różnych światach zarządu i w różnych sekcjach wszechświata, można znaleźć unikalną klasę różnorodnych osobowości, zwanych niebiańskimi twórcami. Istoty te są wspaniałymi artystami i twórcami, działającymi w domenach morontialnych i w niższych domenach duchowych. Są to duchy i częściowe duchy, które zajmują się zdobnictwem morontialnym i estetyką duchową. Twórcy ci rozlokowani są w całym wielkim wszechświecie — na światach zarządu superwszechświatów, wszechświatów lokalnych, konstelacji i systemów, jak również na planetach ustanowionych w światłości i życiu; jednak główną domeną ich działalności są konstelacje a zwłaszcza siedemset siedemdziesiąt światów, otaczających każdą sferę zarządu.

(497.2) 44:0.2 Należy pamiętać, że światy morontialne i duchowe nie są pozbawione wspaniałej sztuki i niebiańskiej kultury, chociaż jej dzieła mogą być nieomal niemożliwe do zrozumienia materialnym umysłem.

(497.3) 44:0.3 Niebiańscy twórcy nie są stworzeni jako tacy, są korpusem istot wybieranych i rekrutowanych z pewnych osobowości nauczających, rodzimych dla wszechświata centralnego, oraz z ich uczniów-ochotników, wznoszących się śmiertelników i licznych innych grup istot niebiańskich. Pierwotny, nauczycielski korpus tych twórców, był kiedyś mianowany przez Nieskończonego Ducha, przy współpracy Siedmiu Duchów Nadrzędnych i składa się z siedmiu tysięcy instruktorów z Havony, po tysiąc na każdą z siedmiu grup twórców. Rozpoczęto z takim zalążkiem, z którego przez epoki rozwinęła się wspaniała grupa pracowników, biegłych w zadaniach duchowych i morontialnych.

(497.4) 44:0.4 Do korpusu niebiańskich twórców może być przyjęta każda osobowość morontialna czy byt duchowy; znaczy każda istota poniżej rangi naturalnego synostwa Boskiego. Wznoszący się synowie Boga ze sfer ewolucyjnych mogą się starać, po swym przybyciu do światów morontialnych, o przyjęcie do korpusu twórców a jeśli są odpowiednio utalentowani, mogą zechcieć działać jako tacy przez dłuższy czy krótszy czas. Nikt jednak nie może wstępować w szeregi niebiańskich twórców na czas krótszy niż millennium, na tysiąc lat czasu superwszechświata.

(497.5) 44:0.5 Wszyscy niebiańscy twórcy rejestrowani są w zarządzie superwszechświata, ale w stolicach wszechświata lokalnego kierowani są przez nadzorców morontialnych. Są oni powoływani do następujących siedmiu głównych grup zajęciowych, przez centralny korpus nadzorców morontialnych, działający na światach zarządu każdego wszechświata lokalnego:

(497.6) 44:0.6 1. Niebiańscy muzycy.

(497.7) 44:0.7 2. Niebiańscy odtwórcy.

(497.8) 44:0.8 3. Niebiańscy budowniczowie.

(497.9) 44:0.9 4. Rejestratorzy myśli.

(498.1) 44:0.10 5. Operatorzy energii.

(498.2) 44:0.11 6. Projektanci i dekoratorzy.

(498.3) 44:0.12 7. Harmonizatorzy.

(498.4) 44:0.13 Wszyscy pierwotni nauczyciele tych siedmiu grup przybywają z doskonałych światów Havony a Havona zawiera formy, formy do nauczania, dla wszystkich stadiów i postaci sztuki duchowej. Próba przeniesienia sztuk Havony do światów przestrzeni jest gigantycznym zadaniem, jednak niebiańscy twórcy doskonalili się wiele epok w metodach ich przenoszenia i wdrażania. Tak jak we wszystkich innych stadiach drogi wznoszenia się, od tych, którzy są najbardziej zaawansowani w jakiejkolwiek dyscyplinie, wymaga się stałego udzielania tej wyższej wiedzy i umiejętności mniej wyróżniającym się braciom.

(498.5) 44:0.14 Od tego momentu, gdy na światach-mieszkaniach po raz pierwszy rzucicie okiem na sztuki przeniesione z Havony, ich piękno i wasze uznanie tego piękna będzie coraz większe i intensywniejsze, aż kiedyś staniecie w halach ducha Salvingtonu i ujrzycie inspirujące arcydzieła niebiańskich artystów domen duchowych.

(498.6) 44:0.15 Wszelkie takie działania na światach morontialnych i duchowych są rzeczywiste. Dla istoty duchowej świat duchowy jest rzeczywistością. Dla nas to raczej świat materialny jest nierzeczywisty. Wyższe formy ducha przenikają swobodnie zwykłą materię. Wyższe duchy nie reagują na nic materialnego, za wyjątkiem niektórych podstawowych energii. Dla istoty materialnej świat ducha jest bardziej czy mniej nierzeczywisty; dla istot duchowych świat materialny jest prawie zupełnie nierzeczywisty, stanowiąc jedynie cień tworzywa rzeczywistości duchowych.

(498.7) 44:0.16 Posiadając wyłącznie duchowy wzrok, nie potrafię dostrzec budynku, w którym narracja ta jest tłumaczona i zapisywana. Niebiański Radca z Uversy, który przypadkiem stoi obok mnie, dostrzega jeszcze mniej czysto materialnych wytworów. Widzimy jak dla was wyglądają takie struktury materialne, gdy oglądamy ich duchową kopię, przedstawianą naszym umysłom przez jednego z przetwarzaczy energii, który nam towarzyszy. Ten materialny budynek nie jest dla mnie, jako istoty duchowej, zupełnie rzeczywisty, ale jest oczywiście bardzo rzeczywisty i użyteczny dla śmiertelników materialnych.

(498.8) 44:0.17 Istnieją pewne rodzaje istot, które potrafią dostrzegać rzeczywistość zarówno istot ze światów duchowych jak i materialnych. Do tej klasy zaliczają się tak zwane czwarte istoty Servitali Havony i czwarte istoty rozjemców. Aniołowie czasu i przestrzeni wyposażeni są w zdolność dostrzegania istot zarówno duchowych jak i materialnych, tak samo jak wznoszący się śmiertelnicy, po uwolnieniu się od życia w ciele. Po osiągnięciu wyższych poziomów duchowych, wznoszące się istoty potrafią rozpoznawać rzeczywistości materialne, morontialne i duchowe.

(498.9) 44:0.18 Jest tutaj też ze mną Możny Posłaniec z Uversy, wznoszący się były śmiertelnik, zespolony z Dostrajaczem i on dostrzega was takimi, jakimi jesteście a jednocześnie widzi Samotnego Posłańca, supernafina i inne przebywające tutaj istoty niebiańskie. Nigdy, podczas długiego wznoszenia się, nie stracicie zdolności rozpoznawania waszych towarzyszy z poprzednich bytów. Kiedy wznosicie się na skali życia, do wewnątrz, zawsze zachowacie zdolność rozpoznawania i bratania się z bratnimi istotami z waszych poprzednich, niższych poziomów doświadczeń. Każde nowe transponowanie czy zmartwychwstanie doda do zasięgu waszego wzroku jeszcze jedną grupę istot duchowych, bez pozbawiania was w najmniejszym stopniu zdolności rozpoznawania przyjaciół i braci z wcześniejszych domen.

(498.10) 44:0.19 W doświadczeniu wznoszących się śmiertelników wszystko to jest możliwe dzięki funkcjonowaniu zamieszkujących ich Dostrajaczy Myśli. Dzięki zachowaniu, przez Dostrajacze, duplikatów wszelkich waszych doświadczeń życiowych, macie gwarancję, że nigdy nie stracicie żadnego istotnego przymiotu, jaki kiedykolwiek posiadaliście; a Dostrajacze te idą z wami dalej, jako część was, w rzeczywistości, jako wy sami.

(499.1) 44:0.20 Wątpię jednak, czy będę potrafił przekazać materialnemu umysłowi istotę pracy niebiańskich twórców. Zmuszany jestem nieustannie wypaczać myśl i zniekształcać język, żeby przedstawić śmiertelnemu umysłowi rzeczywistości spraw morontialnych i zjawisk bliskich duchowym. Nie potraficie uchwycić waszym rozumowaniem znaczeń, wartości i związków tych częściowo duchowych funkcji, a wasz język nie jest odpowiedni do ich przekazania. I dalej próbuję oświecić umysł ludzki odnośnie tych rzeczywistości, zdając sobie dobrze sprawę z tego, że nie mogę osiągnąć pełnego sukcesu w tym zadaniu.

(499.2) 44:0.21 Nie mogę zrobić nic, prócz naszkicowania uproszczonej analogii pomiędzy materialnymi działaniami śmiertelników a różnorodnymi czynnościami niebiańskich twórców. Gdyby narody Urantii były bardziej zaawansowane w sztuce i innych osiągnięciach kulturalnych, wtedy mógłbym iść znacznie dalej w mych wysiłkach przeniesienia ludzkiego umysłu od spraw materialnych do morontialnych. Wszystko, czego mogę się spodziewać, to zaakcentowanie faktu rzeczywistości spraw świata morontialnego i duchowego.

1. Niebiańscy muzycy

(499.3) 44:1.1 Przy ograniczonym zakresie ludzkiego słuchu, trudno wam będzie wyobrazić sobie melodie morontialne. Istnieje nawet materialny zakres pięknych dźwięków, niesłyszalnych dla ludzkiego zmysłu słuchu, nie mówiąc już o niepojętej skali harmonii morontialnej i duchowej. Melodie duchowe nie są falami materialnego dźwięku, ale pulsacjami ducha, odbieranymi przez duchy niebiańskich osobowości. Ogromna szerokość zakresu i dusza ekspresji, jak również majestatyczność wykonania, związana jest z melodią sfer, która przekracza zakres ludzkiego pojmowania. Widziałem miliony zachwyconych istot, w stanie podniosłej ekstazy, kiedy melodia sfer falowała na duchowej energii niebiańskich obwodów. Te cudowne melodie mogą być transmitowane do najodleglejszych części wszechświata.

(499.4) 44:1.2 Niebiańscy muzycy tworzą niebiańską harmonię, operując następującymi siłami duchowymi:

(499.5) 44:1.3 1. Dźwięk duchowy — zaburzenia strumienia duchowego.

(499.6) 44:1.4 2. Światłość duchowa — kontrola i wzmacnianie światłości domen morontialnych i duchowych.

(499.7) 44:1.5 3. Oddziaływania energii — melodia wytwarzana przez zręczne kierowanie energiami morontialnymi i duchowymi.

(499.8) 44:1.6 4. Kolorystyczne symfonie — melodia tworzona z odcieni kolorów morontialnych; zalicza się ona do najwyższych osiągnięć niebiańskich muzyków.

(499.9) 44:1.7 5. Harmonia złączonych duchów — swoiste rozmieszczenie i połączenie różnych klas istot morontialnych i duchowych, wytwarzające majestatyczne melodie.

(499.10) 44:1.8 6. Melodia myśli — myślenie myślą duchową może być tak udoskonalone, że wybuchnie melodiami Havony.

(499.11) 44:1.9 7. Muzyka przestrzeni — dzięki prawidłowemu dostrojeniu się, melodie innych sfer mogą być wychwycone w obwodach transmisji wszechświatowej.

(500.1) 44:1.10 Istnieje ponad sto tysięcy różnych metod operowania dźwiękiem, kolorem i energią, technik analogicznych do ludzkich w odniesieniu do instrumentów muzycznych. Wasze zespoły taneczne reprezentują bez wątpienia niedojrzałe i groteskowe próby zbliżania się istot materialnych do niebiańskiej harmonii rozmieszczania istot i zestawiania osobowości. Pozostałe pięć form melodii morontialnych nie jest rozpoznawalne przez mechanizm zmysłowy ciał materialnych.

(500.2) 44:1.11 Harmonia, muzyka siedmiu poziomów związków melodycznych, jest jednolitym, uniwersalnym kodem duchowego porozumiewania się. Muzyka, tak jak ją rozumieją śmiertelnicy Urantii, osiąga swą najwyższą ekspresję w szkołach Jerusem, w zarządzie systemu, gdzie częściowo materialne istoty uczą się harmonii dźwięku. Śmiertelnicy nie reagują na inne formy melodii morontialnych i niebiańskiej harmonii.

(500.3) 44:1.12 Wartościowanie muzyki na Urantii jest zarówno materialne jak i duchowe; i wasi muzycy zrobili wiele, aby poprawić smak muzyczny, od barbarzyńskiej monotonii waszych wczesnych przodków do wyższych poziomów wartościowania dźwięku. Większość śmiertelników Urantii reaguje na muzykę przeważnie materialnymi mięśniami a bardzo słabo umysłem i duchem; jednak od ponad trzydziestu pięciu tysięcy lat wartościowanie muzyki jest wciąż doskonalone.

(500.4) 44:1.13 Melodyjne synkopowanie reprezentuje przejście od muzycznej monotonii człowieka prymitywnego do pełnej ekspresji harmonii i wyrazistych melodii muzyków współczesnych. Wcześniejsze typy rytmu stymulują reakcje zmysłu muzycznego, nie wywołują jednak oddźwięku w wyższych władzach intelektualnych, zdolnych do oceny harmonii i tym samym przemawiają w zasadzie do jednostek niedojrzałych lub duchowo ociężałych.

(500.5) 44:1.14 Najlepsza muzyka Urantii jest tylko dalekim echem świetnych melodii, słyszanych przez niebiańskich towarzyszy waszych muzyków, tych, którzy zostawili w swych zapisach zaledwie fragmenty harmonii morontialnej, jako muzyczne melodie harmonii dźwiękowych. Muzyka duchowo-morontialna nierzadko stosuje wszystkie siedem metod wyrazu i odtwarzania, tak więc ludzki umysł jest niezmiernie ograniczony w jakichkolwiek próbach zredukowania melodii wyższych sfer do zwykłych nut — do dźwięków muzycznych. Takie próby są czymś w rodzaju usiłowania odtworzenia melodii wielkiej orkiestry za pomocą pojedynczego instrumentu muzycznego.

(500.6) 44:1.15 Chociaż skomponowaliście na Urantii nieco pięknych melodii, muzycznie nie posunęliście się nawet tak daleko, jak wiele sąsiednich planet w Satanii. Gdyby Adam i Ewa nadal żyli, wtedy mielibyście prawdziwą muzykę; jednak dar harmonii, tak wielki w ich naturach, został tak mocno rozrzedzony przez rasy bez zamiłowania muzycznego, że tylko raz na tysiąc żyć ludzkich zdarza się wielkie zrozumienie harmonii. Ale nie upadajcie na duchu; kiedyś prawdziwy muzyk może się pojawić na Urantii i wszystkie narody zostaną oczarowane wspaniałymi tonami jego melodii. Jedna taka istota ludzka może na zawsze zmienić nastawienie całego narodu, nawet całego cywilizowanego świata. Jest literalną prawdą, że „melodia ma moc przekształcenia całego świata”. Muzyka zawsze pozostanie uniwersalnym językiem ludzi, aniołów i duchów. Harmonia jest mową Havony.

2. Niebiańscy odtwórcy

(500.7) 44:2.1 Człowiek śmiertelny nie może spodziewać się zrozumienia niczego więcej, prócz zawężonej i wypaczonej idei niebiańskich odtwórców, której zobrazowania muszę się podjąć, używając uproszczonego i ograniczonego symbolizmu waszego, materialnego języka. Świat duchowo-morontialny ma tysiąc i jedną rzecz o najwyższej wartości, rzecz wartą odtworzenia a jednak nieznaną na Urantii, doświadczenia należące do tej kategorii działań, których „nie zdołał pojąć umysł ludzki”, te rzeczywistości, które oczekują u Boga na tych, którzy przetrwają życie w ciele.

(501.1) 44:2.2 Jest siedem grup niebiańskich odtwórców a spróbuję zobrazować ich działalność przez następującą klasyfikację:

(501.2) 44:2.3 1. Śpiewacy — harmonizujący, którzy powtarzają określone harmonie z przeszłości i interpretują bieżące melodie. Wszystko to jednak robi się na poziomie morontialnym.

(501.3) 44:2.4 2. Twórcy kolorów — tych artystów światła i cienia nazwalibyście rysownikami i malarzami, artystami utrwalającymi przemijające widowiska i krótkotrwałe epizody, aby można z nich było korzystać w morontii w przyszłości.

(501.4) 44:2.5 3. Świetlni ilustratorzy — twórcy utrwalający prawdziwe, częściowo duchowe fenomeny, dla których obraz filmowy byłby bardzo uproszczoną ilustracją.

(501.5) 44:2.6 4. Żywe obrazy historii — ci, którzy w sposób dramatyczny odtwarzają przełomowe wydarzenia z rejestrów i z historii wszechświata.

(501.6) 44:2.7 5. Proroczy artyści — ci, którzy rzutują znaczenia historii w przyszłość.

(501.7) 44:2.8 6. Narratorzy historii życiowych — są to ci, którzy utrwalają treść i znaczenie życiowego doświadczenia; jest to rzutowanie obecnych doświadczeń życiowych na wartości osiągane w przyszłości.

(501.8) 44:2.9 7. Inscenizatorzy administracyjni — są to ci, którzy opisują znaczenie filozofii rządzenia i metod administracyjnych, niebiańscy dramaturgowie władzy.

(501.9) 44:2.10 Niebiańscy odtwórcy bardzo często i efektywnie współpracują z organizatorami powrotu, łącząc odtworzenia pamięciowe z pewnymi formami wypoczynku umysłowego i osobistej rozrywki. Przed zebraniami morontialnymi i zgromadzeniami duchowymi, odtwórcy ci czasami łączą się w wielkich widowiskowych spektaklach, przedstawiających cel takich zebrań. Niedawno byłem świadkiem takiego zdumiewającego przedstawienia, kiedy ponad milion aktorów przedstawiało tysiąc scen po kolei.

(501.10) 44:2.11 Wyżsi nauczyciele intelektu i opiekunowie przejścia często używają i to z dobrymi wynikami, w swych edukacyjnych pracach morontialnych, takie grupy rozmaitych odtwórców. Jednak nie wszystkie ich wysiłki koncentrują się na tymczasowej ilustracji; wiele, bardzo wiele ich pracy, ma charakter trwały i pozostaje utrwalone na zawsze dla całej przyszłości. Twórcy ci są tak wszechstronni, że kiedy działają w większej liczbie, potrafią odtworzyć epokę a we współpracy z opiekunami seraficznymi, mogą prawdziwie zobrazować wieczne wartości świata ducha śmiertelnym prorokom czasu.

3. Niebiańscy budowniczowie

(501.11) 44:3.1 Są miasta, „których architektem i budowniczym jest sam Bóg”. W duchowych odpowiednikach mamy wszystko to, co znane jest wam śmiertelnikom oraz nieopisanie więcej. Mamy domy, zaspokojenie potrzeb duchowych i warunków morontialnych. Na każde materialne zaspokojenie potrzeb, które może zadowalać ludzi, przypada u nas tysiące rzeczywistości duchowych, służących wzbogaceniu i poszerzeniu naszej egzystencji. Niebiańscy budowniczowie działają w siedmiu grupach:

(502.1) 44:3.2 1. Projektanci i budowniczowie mieszkań — to są ci, którzy budują i przerabiają miejsca zamieszkania, przydzielone jednostkom i grupom roboczym. Te morontialne i duchowe osiedla są rzeczywiste. Dla waszego, wąskiego zakresu wzroku, byłyby niewidzialne, ale dla nas są one bardzo realne i piękne. W pewnym stopniu wszystkie istoty duchowe mogą uczestniczyć, razem z budowniczymi, w planowaniu i tworzeniu pewnych szczegółów swych morontialnych i duchowych miejsc pobytu. Domy wyposażone są i ozdobione zgodnie z potrzebami tych istot morontialnych i duchowych, które je zamieszkują. Istnieje znaczna różnorodność tych konstrukcji i są duże możliwości nadawania im indywidualnego charakteru.

(502.2) 44:3.3 2. Budowniczowie budowli roboczych — to są ci, którzy pracują przy projektowaniu i montażu miejsc pobytu dla stałych i rutynowych pracowników domen duchowych i morontialnych. Budowniczych tych można porównać do tych, którzy na Urantii konstruują fabryki i inne obiekty przemysłowe. Światy przejściowe posiadają odpowiednią organizację wzajemnej służby i wyspecjalizowany podział pracy. Nie wszyscy robimy wszystko; wśród istot morontialnych i rozwijających się duchów istnieje zróżnicowanie funkcjonalne a budowniczowie budowli roboczych nie tylko budują lepsze pracownie, ale przyczyniają się także do fachowego kształcenia pracownika.

(502.3) 44:3.4 3. Budowniczowie budowli rozrywkowych. Ogromne budowle służą do celów odpoczynku, do tego, co śmiertelnicy nazywają rekreacją i w pewnym sensie zabawą. Odpowiednie warunki pracy zapewnione są organizatorom powrotu, humorystom światów morontialnych, czyli tych sfer przejściowych, gdzie odbywa się nauczanie wznoszących się istot, które niedawno odeszły z planet ewolucyjnych. Nawet wyższe duchy zajmują się pewną formą humorystycznych reminiscencji podczas duchowej odnowy.

(502.4) 44:3.5 4. Budowniczowie obiektów czczenia — to doświadczeni twórcy świątyń duchowych i morontialnych. Wszystkie światy, gdzie wznoszą się śmiertelnicy, posiadają świątynie przeznaczone do czczenia i są to najznakomitsze dzieła domen morontialnych i sfer duchowych.

(502.5) 44:3.6 5. Budowniczowie budowli edukacyjnych — są to ci, którzy budują główne obiekty szkolenia morontialnego i zaawansowanego nauczania duchowego. Zawsze otwarta jest droga dla zdobywania większej ilości wiedzy, dla przyswajania dodatkowych informacji o czyjejś obecnej i przyszłej pracy, jak również powszechnej wiedzy i kultury, w celu kształtowania inteligencji wznoszących się śmiertelników i zrobienia z nich bardziej wartościowych obywateli światów morontialnych i duchowych.

(502.6) 44:3.7 6. Planiści morontialni — to są ci, którzy budują dla partnerskich stowarzyszeń wszystkich osobowości ze wszystkich domen, dla tych zrzeszeń, jakie kiedykolwiek mogą zaistnieć na każdej sferze. Planiści ci współpracują z Nadzorcami Mocy Morontialnej, aby usprawnić koordynację progresywnego życia morontialnego.

(502.7) 44:3.8 7. Budowniczowie budowli publicznych — to są ci twórcy, którzy planują i budują miejsca przeznaczone na zgromadzenia nie związane z czczeniem. Wielkie i wspaniałe są te miejsca wspólnych zgromadzeń.

(502.8) 44:3.9 Chociaż ani te struktury ani ich zdobnictwo nie byłyby zupełnie rzeczywiste dla zmysłowego pojmowania materialnych śmiertelników, dla nas są one bardzo rzeczywiste. Nie moglibyście dostrzec tych świątyń, gdybyście znaleźli się przed nimi w ciele; tym niemniej wszystkie te nadmaterialne budowle istnieją naprawdę, dostrzegamy je wyraźnie i w pełni z nich korzystamy.

4. Rejestratorzy myśli

(503.1) 44:4.1 Twórcy ci zajmują się przechowywaniem i odtwarzaniem wyższych myśli danych domen a funkcjonują w siedmiu grupach:

(503.2) 44:4.2 1. Przechowujący myśl. Twórcy ci zajmują się utrwalaniem wyższych myśli danych domen. Na światach morontialnych przechowują prawdziwie klejnoty myśli. Zanim po raz pierwszy przybyłem na Urantię, widziałem zapisy i słyszałem transmisję z wyboru myśli niektórych wielkich umysłów tej planety. Rejestratorzy myśli przechowują takie szlachetne idee w języku Uversy.

(503.3) 44:4.3 Każdy superwszechświat posiada swą własną mowę, język, którego używają jego osobowości i który obowiązuje w jego sektorach. W naszym superwszechświecie nazywany jest on językiem Uversy. Każdy wszechświat lokalny ma również swój własny język. Wszystkie wyższe klasy Nebadonu posługują się dwoma językami, zarówno językiem Nebadonu jak i mową Uversy. Kiedy się spotkają dwie osoby z różnych wszechświatów lokalnych, porozumiewają się mową Uversy; jednak, jeśli ktoś przybywa z innego superwszechświata, trzeba się uciekać do pomocy tłumacza. We wszechświecie centralnym język nie jest specjalnie potrzebny; istnieje tam doskonałe i prawie całkowite zrozumienie; tam tylko Bogowie nie są w pełni rozumiani. Zostaliśmy pouczeni, że okazjonalne spotkanie dwóch istot w Raju daje więcej wzajemnego zrozumienia, niż można by przekazać w języku śmiertelników przez tysiąc lat. Nawet na Salvingtonie „poznajemy tak, jak i zostaliśmy poznani”.

(503.4) 44:4.4 Na sferach morontialnych i duchowych możliwość przekładania myśli na język przekracza ludzkie pojmowanie. Nasze tempo redukcji myśli do formy stałego zapisu może zostać tak przyspieszone przez zdolnych rejestratorów, że ekwiwalent ponad pół miliona słów czy symboli myślowych można zarejestrować w minucie czasu Urantii. Języki wszechświata są znacznie doskonalsze niż mowa rozwijających się światów. Pojęciowe symbole Uversy zawierają ponad miliard znaków, chociaż zasadniczy alfabet posiada jedynie siedemdziesiąt symboli. Język Nebadonu nie jest aż tak skomplikowany, jest czterdzieści osiem podstawowych symboli, jednostek alfabetu.

(503.5) 44:4.5 2. Rejestratorzy idei. Druga grupa rejestratorów zajmuje się utrwalaniem obrazów pojęciowych, wzorów idei. Jest to forma trwałego zapisu, nieznana w domenach materialnych i dzięki tej metodzie mogę zdobyć więcej wiedzy w ciągu godziny waszego czasu, niż wy możecie nabyć zgłębiając zwykły język pisany przez sto lat.

(503.6) 44:4.6 3. Rejestratorzy ideograficzni. Posiadamy nasze odpowiedniki zarówno waszych słów pisanych jak i mówionych, jednak przy utrwalaniu myśli używamy zazwyczaj obrazowania pojęć oraz techniki ideograficznej. Ci, którzy utrwalają ideogramy, potrafią tysiąckrotnie usprawnić pracę rejestratorów idei.

(503.7) 44:4.7 4. Inicjatorzy oratorstwa. Ta grupa rejestratorów zajmuje się przechowywaniem myśli dla jej oratorskiego odtwarzania. W języku Nebadonu potrafimy, w półgodzinnym przemówieniu, zawrzeć treść całego życia śmiertelnika z Urantii. Jedyną waszą nadzieją zrozumienia tych spraw jest rozważanie waszych rozwianych i zniekształconych marzeń sennych, tego, jak w kilka sekund możecie przemierzyć lata doświadczeń w tych nocnych fantazjach.

(503.8) 44:4.8 Oratorstwo świata ducha jest jedną z bardziej wyszukanych przyjemności, jakie czekają na was, którzy słyszeliście tylko uproszczone i pełne potknięć oracje na Urantii. Istnieje muzyczna harmonia i eufonia ekspresji w oracjach Salvingtonu i Edentii, tak niesłychanie inspirujących. Owe płonące idee są jak klejnoty piękna w diademach chwały. Ale ja nie potrafię! Nie potrafię przekazać ludzkiemu umysłowi rozmiaru i głębi tych rzeczywistości z innego świata!

(504.1) 44:4.9 5. Kierownicy transmisji. Transmisja z Raju, z superwszechświatów i wszechświatów lokalnych, znajduje się pod generalnym nadzorem tej grupy istot utrwalających myśli. Służą oni jako cenzorzy i edytorzy, jak również koordynatorzy materiału do transmisji, adaptując do potrzeb superwszechświata wszystkie transmisje z Raju oraz adaptując i tłumacząc na poszczególne języki wszechświatów lokalnych transmisje Pradawnych Czasu.

(504.2) 44:4.10 Transmisje wszechświatów lokalnych także muszą być modyfikowane, dla ich odbioru przez systemy i poszczególne planety. Transmisja takich doniesień kosmicznych jest dokładnie nadzorowana, przy czym zawsze następuje potwierdzenie zwrotne, aby się upewnić, że każde doniesienie zostało prawidłowo odebrane na każdym świecie danego obwodu. Kierownicy transmisji są technicznymi ekspertami w wykorzystaniu prądów przestrzeni dla wszelkiego rodzaju łączności pomiędzy istotami inteligentnymi.

(504.3) 44:4.11 6. Rejestratorzy rytmu. Bez wątpienia Urantianie określiliby tych twórców poetami, choć ich działalność jest bardzo odmienna i prawie nieskończenie przewyższa waszą twórczość poetycką. Zarówno istoty morontialne jak i duchowe mniej się męczą, gdy uciekają się do rytmu, dlatego czyni się często próby zwiększenia ich wydajności jak i przydania im przyjemności przez wprowadzanie licznych funkcji w formach rytmicznych. Chciałbym, abyście mieli ten zaszczyt i mogli słyszeć niektóre poetyczne transmisje ze zgromadzeń Edentii, abyście mogli się cieszyć bogactwem koloru i dźwięku geniuszy konstelacji, którzy są mistrzami w takich znakomitych formach ekspresji i społecznego zestrojenia.

(504.4) 44:4.12 7. Rejestratorzy morontialni. Jestem w rozterce, ponieważ nie wiem, jak określić materialnemu umysłowi działalność tej ważnej grupy rejestratorów myśli, którym powierzono przechowywanie całokształtu obrazów z różnych zebrań, dotyczących spraw morontialnych i procesów duchowych; mogę zobrazować ich z grubsza jako grupowych fotografów światów przejściowych. Zachowują dla przyszłości ważniejsze sceny i zgromadzenia z kolejnych epok, przechowując je w archiwach hal zapisów morontialnych.

5. Operatorzy energii

(504.5) 44:5.1 Ci ciekawi i wydajni twórcy zajmują się każdym rodzajem energii: energią fizyczną, umysłową i duchową.

(504.6) 44:5.2 1. Operatorzy energii fizycznej. Operatorzy energii fizycznej służą przez długi czas z dyspozytorami mocy i są ekspertami od ukierunkowania i kontroli wielu stadiów energii fizycznej. Zaznajomieni są z trzema podstawowymi nurtami i trzydziestoma dodatkowymi podziałami energii superwszechświatów. Istoty te niosą nieocenioną pomoc Nadzorcom Mocy Morontialnej ze światów przejściowych. Są wytrwałymi badaczami kosmicznych odwzorowań Raju.

(504.7) 44:5.3 2. Operatorzy energii umysłowej. Są oni ekspertami od komunikacji wzajemnej pomiędzy istotami morontialnymi a innymi rodzajami istot inteligentnych. Taka forma porozumiewania się pomiędzy śmiertelnikami praktycznie nie istnieje na Urantii. Są to ci specjaliści, którzy rozbudzają zdolności porozumiewania się między sobą u wznoszących się istot morontialnych, a ich praca obejmuje liczne unikalne przedsięwzięcia w łączności intelektu, które dalece przekraczają moje możliwości ich zobrazowania materialnemu umysłowi. Twórcy ci pilnie badają obwody umysłu Nieskończonego Ducha.

(505.1) 44:5.4 3. Operatorzy energii duchowej. Operatorzy energii duchowej stanowią ciekawą grupę istot. Energia duchowa funkcjonuje zgodnie z ustalonymi prawami, tak jak i energia fizyczna. Oznacza to, że siła duchowa, gdy się ją bada, podlega pewnym zależnościom i można ją zgodnie z nimi precyzyjnie traktować, nawet tak jak energie fizyczne. W świecie duchowym istnieją tak dobrze ustalone i niezawodne prawa, jakie obowiązują w domenach materialnych. W ciągu ostatnich kilku milionów lat ci badacze fundamentalnych praw Wiecznego Syna, rządzących energią duchową, wprowadzili w życie wiele udoskonalonych metod pobierania energii duchowej, jak stosują się one do morontialnych i innych klas istot niebiańskich we wszechświatach.

(505.2) 44:5.5 4. Kompleksowi operatorzy. Jest to grupa śmiałych, dobrze przeszkolonych istot, zajmujących się czynnościowymi związkami trzech pierwotnych stadiów boskiej energii, objawiającej się we wszechświatach jako energie fizyczne, umysłowe i duchowe. Są to wnikliwe osobowości, które w rzeczywistości próbują wykryć obecność Boga Najwyższego we wszechświecie, ponieważ w tym uosobieniu Bóstwa musi nastąpić empiryczne zjednoczenie całej boskości wielkiego wszechświata. W ostatnich czasach twórcy ci osiągnęli w pewnym stopniu sukces.

(505.3) 44:5.6 5. Doradcy transportujących. Ten korpus technicznych doradców serafinów transportujących bardzo efektywnie współpracuje z obserwatorami gwiazd, przy wypracowywaniu tras przelotu, a oprócz tego pracują oni jako asystenci naczelników transportu na światach w przestrzeni. Nadzorują ruch między sferami i przebywają na wszystkich zamieszkałych planetach. Urantia jest obsługiwana przez korpus siedemdziesięciu doradców transportujących.

(505.4) 44:5.7 6. Eksperci łączności. Urantia jest także obsługiwana przez dwunastu techników łączności międzyplanetarnej i międzywszechświatowej. Są to bardzo doświadczone istoty, eksperci od praw transmisji i interferencji, jak odnoszą się one do łączności danych domen. Korpus ten zajmuje się wszystkimi formami wiadomości kosmicznych, za wyjątkiem tych, które dotyczą Posłańców — Samotnych i Grawitacji. Na Urantii większość ich działalności musi być prowadzana obwodami archanielskimi.

(505.5) 44:5.8 7. Nauczyciele odpoczynku. Boski odpoczynek związany jest z procedurą pobierania energii duchowej. Energia morontialna i duchowa musi być uzupełniana, tak samo jak energia fizyczna, ale nie z tych samych przyczyn. Aby wam to wyjaśnić, muszę z konieczności użyć przybliżonej ilustracji; tym niemniej my, ze świata duchowego, musimy okresowo przerywać nasze stałe czynności i iść do odpowiednich miejsc spotkań, gdzie udajemy się na boski odpoczynek, tym samym odzyskujemy nasze wyczerpujące się energie.

(505.6) 44:5.9 Pierwsze wasze informacje o tych sprawach dostaniecie wtedy, kiedy dotrzecie do światów-mieszkań, kiedy staniecie się istotami morontialnymi i zaczniecie zapoznawać się z procedurami spraw duchowych. Wiecie o najbardziej wewnętrznej orbicie Havony i o tym, że pielgrzymi z przestrzeni, po przemierzeniu poprzednich orbit, muszą być wprowadzeni w długi i regenerujący, rajski odpoczynek. To nie jest tylko techniczny wymóg, przy przemieszczaniu się od misji czasu do służby wieczności, ale jest to także konieczność, forma odpoczynku konieczna dla uzupełnienia strat energii, związanych z końcowymi etapami doświadczenia istoty wznoszącej się i dla zgromadzenia rezerw mocy duchowej do następnego stadium egzystencji bez końca.

(506.1) 44:5.10 Operatorzy energii działają także na setki innych sposobów, zbyt licznych do skatalogowania, takich, jak na przykład narady z serafinami, cherubinami i sanobinami, odnośnie najwłaściwszych sposobów pobierania energii i utrzymania najbardziej użytecznej równowagi rozbieżnych sił pomiędzy aktywnymi cherubinami a biernymi sanobinami. Ci eksperci, na wiele innych jeszcze sposobów, pomagają istotom morontialnym i duchowym zrozumieć boski odpoczynek, tak ważny dla właściwego spożytkowania podstawowych energii kosmicznych.

6. Projektanci i dekoratorzy

(506.2) 44:6.1 Jak bardzo chciałbym umieć przedstawić znakomite dzieło tych unikalnych twórców! Każda podjęta z mojej strony próba wytłumaczenia pracy dekoratorów duchowych, może odwoływać się w materialnych umysłach tylko do waszych własnych, skromnych, choć zasługujących na szacunek, prób robienia tych rzeczy na waszym świecie umysłu i materii.

(506.3) 44:6.2 Korpus ten, chociaż obejmuje ponad tysiąc podsekcji zajęciowych, zgrupowany jest w następujących siedmiu głównych działach:

(506.4) 44:6.3 1. Mistrzowie koloru. Są to ci, którzy robią dziesięć tysięcy odcieni koloru, odzwierciedlających ducha, rozbrzmiewających swym wybornym orędziem harmonicznego piękna. W ludzkim doświadczeniu nie istnieje nic, oprócz spostrzegania koloru, do czego można by porównać tę działalność.

(506.5) 44:6.4 2. Projektanci dźwięku. Fale duchowe, o zróżnicowanej tożsamości i morontialnej wartości, przedstawiane są przez tych projektantów w tym, co wy nazwalibyście dźwiękiem. Impulsy te są w rzeczywistości wspaniałymi odzwierciedleniami nagich i wzniosłych, duchowych dusz niebiańskich zastępów.

(506.6) 44:6.5 3. Projektanci uczuć. Wzmacniacze i konserwatorzy uczuć są tymi istotami, które przechowują morontialne sentymenty i uczucia boskości, dla badań i dla podbudowania dzieci czasu, jak również dla inspiracji i uświetnienia zaawansowanych w morontii oraz posuwających się naprzód duchów.

(506.7) 44:6.6 4. Artyści aromatu. To porównanie funkcjonowania niebiańskich duchów do materialnego rozpoznawania zapachów chemicznych jest doprawdy niefortunne, ale śmiertelnikom z Urantii trudno byłoby zrozumieć ich służbę, gdyby użyło się innej nazwy. Twórcy ci tworzą swe różnorodne symfonie dla podbudowania i dla przyjemności postępujących naprzód dzieci światłości. Nie macie na Ziemi niczego, do czego można by nawet częściowo przyrównać ten rodzaj duchowej wspaniałości.

(506.8) 44:6.7 5. Dekoratorzy aparycji. Twórcy ci nie zajmują się sztuką samozdobienia czy techniką upiększania innych istot. Zajmują się wywoływaniem niezliczonych, radosnych reakcji u poszczególnych istot morontialnych i duchowych, dzięki dramatyzacji znaczenia wzajemnych zależności, określonych wartościami pozycyjnymi przynależnymi różnym klasom morontialnym i duchowym, w złożonych zespołach tych różnorodnych istot. Artyści ci organizują istoty nadmaterialne tak, jak wy byście układali żywe nuty muzyczne, aromaty i wizje, a potem zestawiali je razem w hymny chwały.

(506.9) 44:6.8 6. Projektanci smaku. Jak opowiedzieć wam o tych artystach!? Mogę wam nieśmiało zasugerować, że udoskonalają oni poczucie morontialnego gustu i usiłują także poszerzyć docenianie piękna, przez zaostrzenie zmysłów rozwijających się duchów.

(507.1) 44:6.9 7. Syntetycy morontialni. Są mistrzami w swej sztuce i kiedy wszyscy inni dają swój indywidualny wkład, oni dodają do tej morontialnej całości rysów kulminacyjnych i wykończeniowych, osiągając tym samym inspirujące odtworzenie boskiego piękna, niosąc trwałą inspirację dla istot duchowych i ich morontialnych towarzyszy. Zanim jednak zaczniecie pojmować artystyczne wspaniałości i estetyczne piękno świata morontialnego i duchowego, musicie poczekać na wasze wyzwolenie ze zwierzęcego ciała.

7. Harmonizatorzy

(507.2) 44:7.1 Ci artyści nie interesują się muzyką, malarstwem czy czymkolwiek podobnym, jak to moglibyście przypuszczać. Zajmują się oddziaływaniem wzajemnym i organizacją wyspecjalizowanych sił oraz energii, istniejących w świecie ducha, ale nie rozpoznawanych przez śmiertelników. Gdybym miał choć najmniejszą możliwą bazę porównawczą, próbowałbym zobrazować tę unikalną dziedzinę osiągnięć duchowych, ale jestem zdesperowany — nie mam żadnej nadziei na przekazanie umysłom śmiertelnym tej sfery niebiańskiej sztuki. Tym niemniej to, co nie może być określone, wciąż może dać się wywnioskować.

(507.3) 44:7.2 Piękno, rytm i harmonia są intelektualnie związane ze sobą i duchowo pokrewne. Prawda, fakt i wzajemna zależność są nierozdzielne intelektualnie i powiązane z filozoficznymi ideami piękna. Dobroć, prawość i sprawiedliwość są sobie filozoficznie pokrewne i duchowo związane są z żywą prawdą i boskim pięknem.

(507.4) 44:7.3 Kosmiczne koncepcje prawdziwej filozofii, zobrazowania niebiańskiej sztuki albo próby opisania ludzkiego uznania dla boskiego piękna, nigdy nie będą w pełni zadowalające, jeśli rozwój istoty, która to robi, nie jest skonsolidowany. Takie ekspresje boskiego impulsu u rozwijającej się istoty mogą być intelektualnie autentyczne, uczuciowo piękne i duchowo dobre, ale nie ma w tym prawdziwej duszy ekspresji, zanim takie rzeczywistości prawdy, znaczenia piękna i wartości dobroci, nie zostaną zjednoczone w doświadczeniu życiowym twórcy, naukowca albo filozofa.

(507.5) 44:7.4 Te boskie cechy są doskonale i absolutnie zjednoczone w Bogu. I każdy, rozpoznający Boga człowiek czy anioł, posiada potencjał nieograniczonej samoekspresji na wciąż progresywnych poziomach ujednoliconej samorealizacji, dzięki metodzie nigdy nie kończącego się osiągania podobieństwa do Boga — empirycznego wymieszania ewolucyjnego doświadczania wiecznej prawdy, uniwersalnego piękna i Boskiej dobroci.

8. Dążenia śmiertelników i sukcesy morontialne

(507.6) 44:8.1 Chociaż niebiańscy twórcy osobiście nie pracują na planetach materialnych, takich jak Urantia, przybywają oni tam od czasu do czasu z zarządów systemu, aby oferować swą pomoc naturalnie utalentowanym jednostkom z gatunków śmiertelnych. Twórcy ci, gdy tymczasowo zostaną w ten sposób przydzieleni, pracują pod nadzorem planetarnych aniołów postępu. Zastępy seraficzne współpracują z tymi artystami, próbując pomagać śmiertelnym artystom, tym, którzy mają naturalne talenty i którzy mają Dostrajacze ze specjalnym, uprzednim doświadczeniem.

(507.7) 44:8.2 Są trzy możliwe źródła niezwykłych, ludzkich zdolności. Podstawą ich jest zawsze naturalne czy odziedziczone uzdolnienie. Specjalne uzdolnienia nie są arbitralnym darem Bogów; zawsze istnieje dziedziczna fundacja każdego wybitnego talentu. W dodatku do takiej, naturalnej zdolności a raczej uzupełniając ją, może działać przewodnictwo Dostrajacza Myśli u tych jednostek, u których zamieszkujące ich Dostrajacze mogą posiadać istotne i autentyczne doświadczenia w tej materii, zdobyte na innych światach oraz u innych istot śmiertelnych. W takich przypadkach, kiedy zarówno umysł ludzki jak i zamieszkujący człowieka Dostrajacz odznaczają się wyjątkową biegłością, mogą zostać wysłani twórcy duchowi, aby działać jako harmonizatorzy tych talentów i skądinąd asystować i inspirować śmiertelników, aby poszukiwali wciąż doskonalszych ideałów i próbowali rozszerzać daną dziedzinę działalności swymi wzbogaconymi wyobrażeniami.

(508.1) 44:8.3 Nie istnieją kasty w szeregach twórców duchowych. Nie ma znaczenia jak niskie jest wasze pochodzenie, jeśli macie zdolności i dar ekspresji, zdobędziecie odpowiednie uznanie i otrzymacie należytą ocenę, kiedy wznosicie się ku górze na skali doświadczenia morontialnego i sukcesów duchowych. Nie ma również takich upośledzeń w ludzkiej dziedziczności albo takich ograniczeń wynikłych z otoczenia śmiertelnika, których bieg spraw morontialnych nie wyrówna w pełni i nie usunie całkowicie. A wszystkie radości z osiągnięć artystycznych i pełna ekspresja samorealizacji, zostaną osiągnięte dzięki waszym własnym, osobistym wysiłkom w trakcie ciągłego rozwoju. W końcu aspiracje ewolucyjnej przeciętności też mogą być zaspokojone. Podczas kiedy Bogowie nie obdarzają arbitralnie dzieci czasu talentami i zdolnościami, dają im możliwość osiągnięcia satysfakcji we wszystkich ich szlachetnych tęsknotach i zaspokojenia całego głodu niebiańskiej ekspresji człowieka.

(508.2) 44:8.4 Jednak każda istota ludzka powinna pamiętać, że wiele ambicji stania na czele, które tak dręczą śmiertelników za życia w ciele, nie pozostanie u tych samych śmiertelników na ich morontialnej i duchowej drodze. Wznoszący się morontianie uczą się uspołeczniać swoje, pierwotnie czysto samolubne dążenia i egoistyczne ambicje. Tym niemniej te rzeczy, które tak bardzo pragniecie robić na Ziemi a których robienia warunki tak uporczywie wam odmawiają, jeśli po zdobyciu prawdziwej wnikliwości moty w misję morontialną nadal będziecie chcieli robić, wtedy na pewno dostaniecie wszelkie możliwości pełnego zaspokojenia waszych długo żywionych pragnień.

(508.3) 44:8.5 Zanim wznoszący się śmiertelnicy opuszczą wszechświat lokalny, aby rozpocząć byt duchowy, znajdą zaspokojenie wszystkich swych intelektualnych, artystycznych i społecznych pragnień albo prawdziwych ambicji, jakie kiedykolwiek cechowały ich śmiertelne lub morontialne plany egzystencji. Jest to osiągnięcie równości w samoekspresji i samorealizacji, a nie realizacja identyczności w statusie empirycznym, nie jest to również zupełne wymazanie charakterystycznej indywidualności w zdolnościach, technice i metodach ekspresji. Jednak to nowe, duchowe zróżnicowanie osobistych, empirycznych osiągnięć, nie zostanie wyrównane ani ujednolicone, dopóki nie przejdziecie ostatniej orbity po drodze przez Havonę. A potem mieszkańcy Raju staną w obliczu konieczności dostosowania się do absonicznego zróżnicowania osobistego doświadczenia, które może być wyrównane tylko przez grupowe osiągnięcie ostatecznego statusu istoty — przeznaczenia siódmego stadium duchowego śmiertelnikówfinalistów.

(508.4) 44:8.6 I to jest opowieść o niebiańskich twórcach, kosmopolitycznym gronie znakomitych pracowników, którzy swymi artystycznymi wyobrażeniami boskiego piękna Rajskich Stwórców przyczyniają się w znacznym stopniu do chwały sfer zaprojektowanych.

(508.5) 44:8.7 [Zredagowane przez archanioła z Nebadonu].