Księga Urantii

concentric circles, TM, CR

® Registered Marks of URANTIA Foundation

URANTIA FOUNDATION

CHICAGO ILLINOIS

2009 Polish Translation
Traduction en polonais

Części książki

Tytuły przekazów

Spis treści książki

TIN: UF-POL-001World-2010-1.14
KSIĘGA URANTII©
Przekład z angielskiego
Małgorzata i Przemysław Jaworscy
Wydanie pierwsze 2010
Copyright 2010 URANTIA Foundation
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, tłumaczenie czy modyfikacja jakiejkolwiek części książki, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami (wraz z elektronicznymi, mechanicznymi i innymi podobnymi, jak fotokopia, nagranie czy jakikolwiek system przechowywania i wyszukiwania informacji) bez zezwolenia na piśmie od wydawcy. Zapytania w tej sprawie należy kierować do:
Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614 USA.
Tel: 1 (773) 525-3319
Fax: 1 (773) 525-7739
Website: www.urantia.org
Odnośnie zasad używania cytatów czytelnicy mogą znaleźć więcej informacji na www.urantia.org
Księga Urantii jest przekładem The Urantia Book, dzieła, które Urantia Foundation wydała po angielsku w roku 1955. To jest pierwsze wydanie Księgi Urantii, zasadniczo dokładnie oddające zawartość tekstu angielskiego. Ponieważ Księga Urantii jest rezultatem pracy ludzkiej a tym samym niedoskonałej, w wypadku jakichkolwiek wątpliwości należy porównać ją z tekstem angielskim. Urantia Foundation może uznać za konieczne dopracowanie i poprawienie tego przekładu w kolejnych wydaniach.
URANTIA i tiny concentric circles są zastrzeżonymi znakami firmowymi i usługowymi